Què és un pla de qualitat de l’aire? Informació útil sobre el nou Reial Decret

Un pla de qualitat de lʻaire és un conjunt de mesures i accions destinades a protegir la salut humana i el medi ambient mitjançant la reducció de la contaminació atmosfèrica. A Espanya, el Govern ha aprovat recentment un nou Reial decret sobre la qualitat de l’aire i la protecció de l’atmosfera, que estableix les bases per a l’elaboració i l’execució d’aquests plans.

El Reial decret té com a objectiu principal la millora de la qualitat de l’aire a tot el territori nacional, establint límits i valors límit d’emissió per als principals contaminants atmosfèrics, com ara el diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre o les partícules en suspensió. El que es busca és, en definitiva, aconseguir un millor control de la contaminació atmosfèrica reduint la concentració de partícules i diòxid de nitrogen especialment a les grans ciutats, els llocs on la qualitat de l’aire està particularment deteriorada.

La finalitat última és protegir la salut pública davant d’una mala qualitat de l’aire i evitar pics de contaminació. evitant que s’assoleixi el llindar d’alerta establert a la legislació i, en conseqüència, reduint el nombre d’ocasions en què se superin els valors límits. De la mateixa manera, es proporcionarà als ciutadans informació sobre els nivells d’alerta per contaminació i les actuacions a posar en marxa a cadascun dels escenaris de pol·lució.

A més, el Reial decret estableix l’obligació d’elaborar plans de qualitat de l’aire a les zones on se superin els valors límit establerts per als contaminants atmosfèrics. Aquests plans han de ser elaborats per les comunitats autònomes i els ajuntaments, i han de contenir mesures específiques per reduir les emissions dels contaminants atmosfèrics i millorar la qualitat de l’aire.

Entre les mesures que poden incloure els plans de qualitat de l’aire hi ha la promoció del transport públic i de mitjans de transport menys contaminants, la millora de l’eficiència energètica a edificis i la promoció de la utilització d’energies renovables.

El nou Reial decret suposa un avenç important en la lluita contra la contaminació atmosfèrica a Espanya i estableix un marc normatiu clar i exigent per a l’elaboració de plans de qualitat de l’aire. Amb la seva entrada en vigor, s’espera que es produeixi una millora significativa en la qualitat de l’aire al nostre país, cosa que contribuirà a protegir la salut de les persones i el medi ambient. Descobreix a la nostra secció de serveis com et podem ajudar.