Assistència tècnica

Manteniment, reparació, verificació i calibració dels instruments de mesura a les instal·lacions de l’empresa o al nostre laboratori.

Serveis d'assistència tècnica

Xarxes de mesura de qualitat de l'aire o l'aigua

Disseny i instal·lació de xarxes de mesura de la qualitat de l'aire i de l'aigua.

Estacions fixes o mòbils

Disseny i instal·lació d'estacions fixes o mòbils.

Radars meteorològics

Disseny i instal·lació de radars meteorològics.

Instrumental de mesura

Manteniment, reparació, verificació i calibració dels instruments de mesura.

Torres meteoròlogiques

Disseny i instal·lació completa de torres meteorològiques.

Sistemes d'adquisició de dades​

Disseny i instal·lació de sistemes d'adquisició de dades.

Gestió integral a mida

Comptem amb un equip altament qualificat i d’unes instal·lacions amb material avançat per oferir un servei integral i personalitzat. L’equip que lidera el servei està especialitzat per poder donar resposta a qualsevol imprevist que es presenti.

  • Assessorament tècnic

  • Formació i acompanyament

  • Laboratori ENAC

  • Patrons amb traçabilitat

Hem desenvolupat una formació permanent personalitzada perquè cada projecte incorpori les darreres actualitzacions i innovacions. Les formacions es duen a terme a través de sessions d’assessorament o de cursos específics i s’enfoquen a millorar la utilització, la manipulació, la calibració d’instrumentació i d’equips, l’assegurament de la qualitat i la seguretat laboral.

El laboratori de Calibració acreditat per ENAC dona suport al servei d’assistència tècnica a través de les calibracions en els camps de cabal i concentració de gasos. També inclou 20 patrons amb traçabilitat a patrons nacionals i internacionals que permeten calibrar els patrons de treball que els tècnics utilitzen en les seves tasques de manteniment preventiu i correctiu d’equips i instrumentació.

Material de treball propi

Per a les tasques de manteniment fem servir material de treball propi. El material inclou una maleta d’eines de precisió per a treballs electrònics i mecànics i un conjunt d’instruments de mesura.

Per als desplaçaments a camp, utilitzem un vehicle propi adient pel transport de mercaderies i un conjunt de materials específics i genèrics per a realitzar intervencions als diferents equipaments de les xarxes.

A més, disposem d’ordinadors portàtils o tauletes amb connexió 3G/4G/5G per complimentar tasques i informes realitzades in situ. Comptem amb una amplia biblioteca digital actualitzada amb tots els manuals, documentació general i tècnica de consulta d’equips.

  • Eines de precisió

  • Instruments de mesura

  • Vehicle propi adient

  • Dispositiu amb connexió 3G/4G/5G

  • Biblioteca digital actualitzada

Taller mòbil especialitzat

Per als manteniments a camp treballem amb un vehicle equipat amb tot el material necessari per realitzar in situ qualsevol reparació. Aquest taller mòbil permet realitzar a camp tasques correctives i preventives que normalment s’haurien d’atendre a les instal·lacions. 

Gràcies al taller mòbil, podem disminuir enormement el temps de resolució d’incidències i millorar el servei de manteniment a xarxes. 

Hem realitzat un total de 2.000 serveis d'assistència tècnica a organismes, institucions, entitats, empreses i indústries

Més serveis

Desenvolupem projectes d’enginyeria, gestió de xarxes i assistència tècnica. Comptem amb un laboratori de calibració i desenvolpament tecnològic