Captador d’alt volum seqüencial pel mostreig de fins a 15 filtres

Captador d’alt volum per a la determinació de partícules en suspensió en immissió, amb recollida de mostra sobre filtre i determinació gravimètrica al laboratori. Mostreig seqüencial fins a 15 filtres de 150 mm de Ø Format per un conjunt d’aspiració amb bomba centrífuga i circuiteria de control electrònic del sistema muntat en caixa de polièster-fibra de vidre apte per treballar a la intempèrie, amb bastidor de sustentació de l’equip. Funcionament, mesura i regulació del cabal controlat per microprocessador. Regulació automàtica del cabal programat amb compensació automàtica de la pèrdua de càrrega per colmatació del filtre o fluctuacions de la xarxa. Normalització del cabal aspirat per correcció de pressió i temperatura. Interfície de comunicació amb l’usuari a través de pantalla gràfica LCD de 240 x 128 punts i teclat.
MODEL: CAV-A/MSb
MARCA: MCV

Característiques tècniques

"• Cabal: regulable de 15 a 40 m3/h
• Marge de regulació: inferior al 5% del valor nominal
• Cabal mig període: desviació inferior al 2% del valor nominal
• Visualització de paràmetres operatius
• Programació de paràmetres de mostreig, períodes i seqüències
• Rellotge en temps real
• Error de temps: inferior a 1 minut/dia
• Paràmetres de calibració
• Fixació de les condicions de normalització
• Selecció de lectura màssica o volumètrica
• Programa d’ajuda per a manteniment i detecció d’avaries
• Control electrònic per microprocessador
• Canal de comunicacions RS232
• Alimentació: 220 V / 50 Hz
• Tèrmic de protecció de 6 A
• Consum 1.000 W max. (500 W en règim normal )
• Mesures: 1150 x 750 x 600 mm
• Pes: 62 Kg. (Sense capçal)
• Motor sense escombretes
• Compleix amb les especificacions per a captador d’alt volum contingudes a les Normes UNE-EN 12341 i UNE-EN 14907"

Aplicacions

"• Captació de partícules en suspensió: PM10, PM2,5, PM1 o TSP
• Instal·lació i funicionament en xarxes urbanes i de fons de la qualitat de l'aire
• Seguiment i funcionament en plantes industrials
• Seguiment d'obres per part entitats d'inspecció
• Estudi i seguiement d'episodis atmosfèrics de qualitat de l'aire indutrial, d'intrussions de pols saharià, episodis de calima o polinitzacions.
• Campanyes d'investigació científica
• Estudis aerobiològics"

Accessoris

kit muntatge en cabina
Maleta transport portafiltres

Productes relacionats

Fabriquem, manteniment i reparació d'equips d’instrumentació mediambiental